Polityka prywatności strony internetowej

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej https://piorko.biedronka.pl/ (dalej jako „Strona Internetowa”).

Ochrona prywatności uczestników naszych konkursów jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było dla Państwa wygodne i bezpieczne.


Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam Państwo podają rejestrując się do udziału w konkursie „Piórko 2024. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci" (dalej jako "Konkurs") na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dostępnym pod adresem: https://staticpiorko.biedronka.pl/Regulamin_Piorko_2024.pdf (dalej „Regulamin”) lub przesyłają za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.


Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (dalej jako „Administrator” lub „My”):

W Rozdziale I:

przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu, którzy przystąpili do Konkursu i wypełnili formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej lub osób, które skorzystały z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej, w konsekwencji czego zostaliśmy administratorem Państwa danych osobowych.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 2. Jak skontaktować się z Administratorem danych?

 3. Jak skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane?

 5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

 6. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 7. Jakie prawa mają Państwo wobec swoich danych?

 8. Zgoda na otrzymywanie informacji dotyczących kolejnych edycji konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”


W Rozdziale II:

wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych na naszej Stronie Internetowej.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Co to są pliki cookies?

 2. Do czego Strona Internetowa używa plików cookies?

 3. Jakich plików cookies używa Strona Internetowa?

 4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?

 5. Logi systemowe


W Rozdziale III:

przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności.

W tym miejscu znajdą Państwo następujące informacje:

 1. Inne strony internetowe.

 2. Zmiany Polityki Prywatności

Rozdział I. DANE OSOBOWE

Warunkiem udziału w Konkursie przeprowadzanym przez Administratora na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie jest podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do uzyskania statusu uczestnika Konkursu, tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adres e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia udział w Konkursie.

W momencie skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego uzyskujemy możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, którym jest opracowanie odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie z Państwem korespondencji. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich nie byłby możliwe prowadzenie z Państwem korespondencji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000222483.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.eu lub telefonicznie pod numerem 800 080 010 (z telefonu stacjonarnego) lub (22) 205 33 00 (z telefonu komórkowego lub z zagranicy)

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem jest organizacja i realizacja Konkursu;

 2. udzielania odpowiedzi na reklamacje zgłoszone w Konkursie - podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO));

 3. udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania lub przesłania informacji, o które Państwo wystąpią;

 4. poprawnego działania Strony Internetowej, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze Strony internetowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z Konkursu, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać adresu e-mail i hasła - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 5. przesyłania na wskazany adres e-mail informacji Jeronimo Martins Polska S.A. związanych w kolejnymi edycjami konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” - podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);-

 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z udziałem w Konkursie.

Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie w związku z realizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym koordynatorowi Konkursu AM Art. Media Agencja PR Sp. z o.o., dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej call center – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

 2. osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

 1. przez okres Państwa uczestnictwa w Konkursie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym odpowiedzi na reklamacje (w tym dokumentacji rozliczeniowej),

 2. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

 3. do czasu odwołania przez Państwo zgody, w zakresie, w jakim Państwo dane przetwarzane są w celu przesyłania informacji o kolejnych edycjach konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”,

 4. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

W związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na otrzymywanie od Administratora informacji dotyczących kolejnych edycji konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci w formie wiadomości elektronicznych (e-mail), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska w celu przesyłania informacji dotyczących kolejnych edycji konkursu „Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci.

Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda może być przez Państwa w każdym momencie wycofana w sposób opisany w pkt 2 powyżej.

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) użytkownika Strony Internetowej w czasie korzystania przez niego z Strony Internetowej i następnie tam przechowywane. Przy kolejnym połączeniu się z tą stroną pliki cookies mogą być przez nią odczytane z komputera użytkownika i służyć w celach statystycznych jej właściciela.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Państwu jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Strony Internetowej (dzięki nim Strona Internetowa „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki). Ponadto używamy tych plików w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z Strony Internetowej, co pomaga nam w jego rozwijaniu i optymalizowaniu.

Wykorzystywane przez Stronę Internetową pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń użytkowników, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

__gfp_64b - 2 lata 9 miesięcy, plik cookie służący do zarządzania akceptacją innych plików cookie przez odwiedzającego witrynę

__utma - 2 lata, plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin w danej witrynie. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika;

__utmb - 30 min, plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty;

__utmc - do końca sesji, plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin;

__utmt - 10 min, plik cookie służy do optymalizacji czasu żądania.

__utmz - 6 miesięcy, plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek;

_dc_gtm_UA-55400207-1 - 1 min, plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania.

_dc_gtm_UA-55400207-4 - 1 min, plik cookie służy do zbieranie statystyk, optymalizuje czas żądania.

_ga - 2 lata, plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.

_gat – 1 min, plik cookie używany w celu optymalizacji ilości żądań do serwera statystycznego.

_gid - 24h, plik cookie używany do rozróżniania użytkowników w ramach zbieranych danych statystycznych.

go_CookiesAccepted – 12 miesięcy, plik cookie używany do obsługi wyświetlania informacji o wykorzystywaniu plików cookie

ci_session - 6 miesięcy, używany do utrzymywania stanu użytkownika podczas sesji przeglądarki w celu zapewnienia spójności działania użytkownika (sesja przeglądarki).

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w każdym czasie możecie Państwo zmieniać te ustawienia aż do całkowitej blokady zapisywania ciasteczek. W takim przypadku korzystanie z Strony Internetowej nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zamieszczanie i przechowywanie wykorzystywanych na Stronie Internetowej plików cookies w Państwa urządzeniu oraz na uzyskiwanie przez Stronę Internetową dostępu do nich. Poniżej przedstawiamy, jak można dokonać zmiany ustawień w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików Cookie; Domyślne blokowanie plików Cookie; Domyślne zezwalanie na pliki Cookie; Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki; Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 8.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Niezależnie od plików cookies, Strona Internetowa przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

 • stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;

 • adres IP;

 • datę i czas dostępu;

 • przesłaną ilości danych;

 • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną Internetową, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, a także w celach statystycznych, Informacje te mogą być łączone z danymi osobowymi użytkowników Strony Internetowej.

Osoby trzecie nie mają dostępu do plików cookie i do zbieranych przez plik cookies informacji.

ROZDZIAŁ III: POZOSTAŁE KWESTIE

Na Stronie Internetowej znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Odwołujemy się do nich np. prezentując programy realizowane przez podmioty trzecie. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie na naszej Stronie Internetowej. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności Strony Internetowej, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem zmian w Polityce Prywatności za pośrednictwem jednej z następujących form komunikacji: wiadomość sms/wiadomość umieszczona na Stronie Internetowej.