Często zadawane pytania

Pytania ogólne

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne (pełnoletność powinna zostać osiągnięta z chwilą przystąpienia do konkursu) posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, których prace literackie (dotyczy uczestników I etapu konkursu) lub prace graficzne (dotyczy uczestników II etapu konkursu) nigdy wcześniej nie były publikowane w drukach lub wydawnictwach oznaczonych numerami ISBN lub ISSN, takich jak w szczególności książki, czasopisma, ebooki, audiobooki.
Praca literacka rozumiana jest jako tekst artystyczny (pisany prozą lub wierszem), który nie ma charakteru informacyjnego, publicystycznego ani naukowego i nie spełnia celów użytkowych.
W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy JMP i ich rodziny oraz firmy współpracujące przy organizacji konkursu.

Książka ma być adresowana do dzieci w wieku od 4 do 10 lat (uczestnik samodzielnie precyzuje wiek dziecka).

Tak, jednak umowę przeniesienia praw autorskich laureat może podpisać jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Laureat Nagrody w Kategorii Tekst zobowiązany jest podpisać ją w dniu 4-5 maja 2020 r., Laureat Nagrody w Kategorii Ilustracje – w dniu 22-23 lipca 2020 r.

Nie, konkurs jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej https://piorko.biedronka.pl/

Prace literackie mogą być zgłaszane w terminie od 24 lutego do 23 marca 2020 r. godz. 23:59, ilustracje do zwycięskiego tekstu w terminie od 23 czerwca do 30 lipca 2020 r. godz. 23:59.

Teksty można zgłaszać wyłącznie w okresie trwania I etapu konkursu, tj. od 24 lutego do 23 marca 2020 r.
Aby zgłosić tekst, należy założyć konto na stronie konkursowej https://piorko.biedronka.pl/. W celu założenia konta konieczna jest rejestracja, która składa się z dwóch kroków:

 1. Pierwszy etap Rejestracji polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na Stronie Konkursowej (dalej „Formularz Rejestracyjny”) i utworzeniu Konta. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Uczestnika adresu e-mail oraz hasła, a także:
  1. podanie następujących prawdziwych danych: i. imię i nazwisko, ii. data urodzenia iii. numer telefonu kontaktowego,
  2. zaakceptowanie Regulaminu Konkursu poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w Formularzu Rejestracyjnym,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji Konkursu poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w Formularzu Rejestracyjnym,
  4. wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego.
Zgłoszenie tekstu do konkursu jest możliwe po zalogowaniu się do konta przy użyciu adresu e-mail oraz hasła, podanych podczas tworzenia konta.
Przesyłając tekst uczestnik zobowiązany jest:
 1. wkleić lub wpisać tekst w wyznaczonym do tego miejscu na stronie konkursowej,
 2. złożyć oświadczenie o autorstwie tekstu i przysługiwaniu praw autorskich poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na stronie konkursowej,
 3. kliknąć przycisk „wyślij”. Potwierdzeniem wysłania tekstu jest wyświetlenie się na stronie konkursowej informacji „Tekst został wysłany”.
Po przesłaniu tekstu nie ma możliwości jego zmiany. Po zalogowaniu się na koncie uczestnik ma jednak możliwość podglądu zgłoszonego tekstu.

Prace literackie

Tekst musi być przygotowany w języku polskim i mieć długość od 20 000 (dwudziestu tysięcy) do 60 000 (sześćdziesięciu tysięcy) znaków (włącznie ze spacjami). Należy podać tytuł pracy. Każdy tekst otrzyma swój alfanumeryczny kod, który trafi do wykazu zgłoszonych prac. Kapituła Nagrody pozna jedynie numer pracy, bez danych osobowych jej autora i godziny zgłoszenia.

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty.

Tak, tekst może być napisany prozą lub wierszem, musi natomiast stanowić zamkniętą, spójną całość.

Zgodnie z Regulaminem zgłoszony Tekst nie mógł dotąd zostać opublikowany w jakikolwiek sposób lub zgłoszony do opublikowania, zarówno w całości lub we fragmentach. Tekst nie został również zgłoszony do innego konkursu, z wyłączeniem niniejszego Konkursu „Piórko 2020. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” lub jego wcześniejszych edycji, tj. „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, „Piórko 2016. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, „Piórko 2017. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, „Piórko 2018. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci” oraz „Piórko 2019. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”.

Ilustracje

Podczas zgłaszania do konkursu ilustracji należy przesłać od sześciu do dziesięciu ilustracji do wybranych przez uczestnika fragmentów nagrodzonego w konkursie tekstu. Przykładowe miejsca umieszczenia ilustracji będą wskazane w makiecie, która znajdzie się na stronie konkursowej.

Zgłoszenie ilustracji do konkursu jest możliwe po zalogowaniu się do konta przy użyciu adresu e-mail oraz hasła, podanych podczas tworzenia konta.
Przesyłając ilustracje uczestnik zobowiązany jest:

 1. dodać pliki z kompletem Ilustracji co najmniej sześć innych Ilustracji, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie konkursowej,
 2. złożyć oświadczenie o autorstwie ilustracji i przysługiwaniu praw autorskich poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na stronie konkursowej,
 3. kliknąć przycisk „wyślij”. Potwierdzeniem wysłania ilustracji jest wyświetlenie się na stronie konkursowej informacji „Ilustracje zostały wysłane”.

Zadaniem uczestników w II etapie konkursu jest wykonanie dowolną techniką i przesłanie ilustracji graficznych: od sześciu do dziesięciu ilustracji do wybranych przez uczestnika fragmentów nagrodzonego w konkursie tekstu. Jedna ilustracja musi być zapisana w formacie TIFF, pozostałe w JPG. Wszystkie ilustracje powinny mieć niską rozdzielczość (72 dpi lub 100 dpi). Wymiary oryginału ilustracji nie powinny przekraczać formatu A3. Maksymalny rozmiar pliku z ilustracją nie może być większy niż 4 MB

W przypadku wygrania w konkursie, uczestnik zobowiązany jest w terminie do dnia 25 września br. przygotować zgłoszone do konkursu ilustracje oraz minimum dziesięć dodatkowych ilustracji, przestrzegając następujących wymogów:

 • pliki w formacie TIFF;
 • tryb CMYK;
 • rozmiar 1/1 na warstwach (zależnie od formatu książki, który zostanie określony i przekazany w chwili ogłoszenia zwycięskiego tekstu);
 • format ilustracji pełnostronicowych plus 5 mm na spad;
 • format okładki plus 15 mm na spad;
 • minimalna rozdzielczość 300 dpi;
 • w przypadku ilustracji elektronicznych – w postaci pliku otwartego (AI, EPS, TIFF, PSD).
Jeśli organizator konkursu zgłosi taką potrzebę, laureat zobowiązany jest również do przygotowania okładki książki, obwoluty okładki do zwycięskiego tekstu.

Tak, będą miały dostęp do całości zwycięskiego tekstu. Aby zapoznać się z tekstem, należy założyć konto na stronie konkursowej i zalogować się do niego (patrz pkt. W jaki sposób można zgłosić ilustracje do tekstu?).

Wybór zwycięzców oraz nagrody

Laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają po 100 tysięcy złotych każdy. Nagrody za drugie i trzecie miejsce ani wyróżnienia nie są przewidziane.

Prace będą oceniane przez dwie niezależne Komisje Nagrody – lista znajduje się tutaj

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie: w przypadku I etapu nastąpi to w dniach 29 kwietnia br. lub 30 kwietnia br., a w przypadku II etapu 18 sierpnia br.

Nagroda pieniężna zostanie wypłacona laureatom konkursu przelewem bankowym, w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Książka trafi do sprzedaży w sklepach sieci Biedronka w listopadzie 2020 r.

Prace zostaną zniszczone. Autorzy prac, które nie wygrały, mają pełnię praw autorskich – mogą zatem wykorzystywać swoje prace po zakończeniu konkursu.

Autorzy zwycięskich prac przekazują całość autorskich praw majątkowych do tekstu i ilustracji organizatorowi.